Huurvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene huurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur en sponsoring door Varsana met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde goederen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voorzover deze algemene voorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de hier bedoelde huurovereenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Varsana inzake levering van goederen en diensten.

2. Definities
In deze AV wordt verstaan onder:

Verhuurder: Varsana te Amsterdam
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.

Goederen: alle goederen (zoals yoga matten) op het gebied van yoga en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires en verpakkingsmaterialen.

3. Huurperiode
De goederen worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op de data/het tijdstip dat is overeengekomen tussen beide partijen. De verhuurder is verplicht te melden wanneer de huurperiode verlengd word door welke oorzaak dan ook.

Alleen in overleg is het mogelijk dat goederen eerder bezorgd en/of opgehaald worden. Dit kan invloed hebben op de huurtarief. Het is niet toegestaan om de matten buiten de afgesproken huurperiode te gebruiken. We verwachten dat de huurder dit meldt en de huurperiode verlengd!

4. Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs volledig vòòr de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. In geval van sponsoring doeleinden kan schriftelijk afgeweken worden van de standaard tarieven.

5. Annulering
5.a. Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren goederen en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert;

- 2 of meer dagen voor aanvang van de huurperiode kan annulering kostenloos geschieden.

- 1 dag voor de aanvang van de huurperiode is de huurder de volledige huurpijs verschuldigd.

 

6. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 30 dagen.

7. Gebruik
De huurder zal de goederen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal goed omgaan met de goederen en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde goederen zich bevindt om de toestand van die goederen te laten inspecteren.

8. Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde goederen in de door de huurder verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico.

9. Werking
De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de goederen in goede conditie wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de goederen en erkent huurder dat de door hem gehuurde goederen beantwoordt aan het doel waarvoor hij de goederen huurt.

10. In gebreke zijn en schadevergoeding
10.a. De goederen moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

10.b. De goederen moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde goederen teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de goederen, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de goederen is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

10.c. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de goederen een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

 

11. Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de goederen is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

12. Verzekeringen
De huurder verklaart zich door bevestiging per email en/of ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de goederen het magazijn verlaat.

De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.

13. Schoonmaak
Indien de goederen, tijdens gebruik door de huurder, buitensporig verontreinigd of vies geworden zijn kan de verhuurder extra schoonmaak kosten berekenen. Bijvoorbeeld bij buitengebruik van yoga matten, bedragen de extra schoonmaakkosten 1 euro/mat, exclusief 21% btw.

14. Schade
Alle schade die tijdens de huurperiode aan de goederen is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding.

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde goederen of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde goederen.

15. Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien.

16. Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde goederen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

17. Sponsoring
De goederen kunnen door de verhuurder uitgeleend worden voor sponsoring doeleinden. Voor dit type verhuur gelden de in dit document bepaalde huurvoorwaarden en eventuele additionele schriftelijke overeengekomen voorwaarden.